اعضای هیات مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

شاهین سیاردشتی

TREASURER

آریان پرندوش

Communications Officer

محمد محمدی

SECRETARY

مرزبان مهدوی

VICE PRESIDENT

شهرزاد رواجی

PRESIDENT

منوچهر حقیقی

BOARD MEMBER

ترانه میدانشاهی

BOARD MEMBER

اعضای هیات مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی برای دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۳:

  • خانم شهرزاد رواجی (رییس)
  • آقای مرزبان مهدوی (نایب رییس)
  • آقای محمد محمدی (دبیر)
  • آقای شاهین سیاردشتی (خزانه دار)
  • آقای آریان پرندوش (روابط عمومی)
  • آقای منوچهر حقیقی (علی البدل)
  • خانم ترانه میدانشاهی (علی البدل)

برای ارتباط با اعضای هیات مدیره میتوانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت اقدام کنید.