پیام رئیس انجمن

در انجمن فرهنگى ايرانيان استرالياى جنوبى برآنيم تا فرهنگ غنى ايران زمين كه سرشار از مهربانى و شادمانى و مبتنى بر برابرى و حمايت از همنوع است را به نسل هايى كه فرصت آشنايى و زيستن در چنين فضايى نداشته اند، منتقل نموده و همه با هم زيستنى مبتنى بر تعالى و باور به انديشه هاى فوق را تمرين نماييم. همچنين فرصت حاصل از همزيستى با ساير اقوام جهان و زندگى كردن در يك كشور چندفرهنگى را غنيمت شمرده و طى تعاملى دو جانبه نظاره گر تفاوت ها و شباهت هاى فرهنگى بوده و بياموزيم آنچه كه زيبنده زندگى در اين مكان و زمان است.
باشد كه اين انجمن بتواند ماواى خوبان و صاحبان انديشه هاي متعالى گردد.