30 سپتامبر 2015

مسابقه نقاشی کودکان

برنامه مسابقه نقاشي در تاريخ 27/09/2015 با 24 شركت كننده، دو هنرمند عزيز خانمها شهين آزادگان و فرحناز ماجلان برگزار گرديد كه جا دارد همينجا از […]