عضویت در انجمن

 

با عضويت در انجمن افراد ضمن اطلاع از اخبار و رويدادهاي  مختلف بويژه رويدادهاي فرهنگي ايرانيان در استرالياي جنوبي  مي توانند از تخفيف هاي ويژه مربوط به رويدادهاي انجمن فرهنگي ايرانيان استرالياي جنوبي بهره مند گردند. همچنين مي توانند در انتخابات اعضاي هيات مديره و بازرسين حق راي داشته و خود نيز مي توانند بعنوان كانديداي عضويت در هيات مديره ثبت نام نمايند.

 

سطح قیمت  
Online Memebership $10.00 per سال.
Membership expires after 365 روز.
انتخاب
Offline Memebership $10.00 per سال.
Membership expires after 365 روز.
انتخاب

←بازگشت به صفحه اصلی