سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری Offline Memebership را انتخاب کردید

Persian Cultural Association Annual Membership - Bank payment

The price for membership is $10.00 per سال.

Membership expires after 365 روز.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید

آدرس صورت حساب


اطلاعات پرداخت ما پذیرفتیم Visa, Mastercard, American Express, و Discover

/
(این چیست؟)

PCASA Bank Details