12 اکتبر 2016

سمینار آموزشی کسب و کار

انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی با افتخار شما را به شرکت در سمینار آموزشی کسب و کار در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۶ می نماید. عناوین مورد بحث در […]
9 آگوست 2016

شب خیام

«گزارش برنامۀ شب خیّام» روز شنبه 20 آگوست 2016، مقارن با 30 مرداد 1395، برنامۀ «شب خیّام» با محوریت شعر و موسیقی برگزار شد. برای انجام […]
29 سپتامبر 2015

شب شعر و موسیقی

با شکل گیری کمیته‌ی جدید شب شعر و موسیقی، انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی بر آن است تا بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، اقدام […]