30 سپتامبر 2015

مسابقه نقاشی کودکان

برنامه مسابقه نقاشي در تاريخ 27/09/2015 با 24 شركت كننده، دو هنرمند عزيز خانمها شهين آزادگان و فرحناز ماجلان برگزار گرديد كه جا دارد همينجا از […]
29 سپتامبر 2015

شب شعر و موسیقی

با شکل گیری کمیته‌ی جدید شب شعر و موسیقی، انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی بر آن است تا بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، اقدام […]